Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Life M SK s.r.o., so sídlom Grösslingova 20, 811 09 Bratislava, IČO: 51731606 (ďalej len "Spoločnosť"), dodržiava všetky zásady ochrany osobných údajov tak, ako vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a poučení dotknutých osôb. Hlavným cieľom Spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov je zabezpečiť dôslednosť a vysokú úroveň ochrany fyzických osôb, našich obchodných partnerov, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu ich údajov.

Na tento účel spoločnosť vykonala rozsiahly interný audit, na základe ktorého zaviedla vhodné praktické opatrenia zamerané na ešte väčšiu ochranu osobných údajov zákazníkov, fyzických osôb.

Spoločnosť výslovne vyhlasuje, že všetky údaje zozbierané od zákazníkov sa používajú výlučne na interné použitie spoločnosti a neposkytujú sa tretím stranám. Výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sa osobné údaje zákazníkov prenášajú v minimálnom rozsahu potrebnom na bezproblémové dodanie tovaru, ďalšou výnimkou sú situácie súvisiace s distribúciou alebo platbou za objednaný tovar.

Pri našich obchodných aktivitách sme vždy a predovšetkým pripravení hájiť záujmy našich zákazníkov a obchodných partnerov tak, aby nedošlo k zásahu do ich práv, najmä v oblasti ochrany údajov, a najmä dodržiavame zásady transparentnosti a spravodlivosti spracovania. Vždy dbáme na to, aby boli zachované všetky práva našich zákazníkov ako dotknutých osôb (vrátane práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzené spracovanie, práva na prenosnosť údajov, práva namietať alebo práva nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania).

  • PRÁVO NA PRÍSTUP k osobným údajom. Dotknutá osoba môže kedykoľvek požiadať Spoločnosť o potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a či sa na základe spracúvania osobných údajov uskutočňuje automatizované rozhodovanie vrátane prípadného profilovania. Ak sa osobné údaje spracúvajú, na aký účel, v akom rozsahu, komu sa poskytujú, ako dlho sa budú spracúvať a či má právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo na námietku. Okrem toho môže dotknutá osoba požiadať o informáciu, odkiaľ spoločnosť osobné údaje získala. Dotknutá osoba má právo získať kópiu svojich osobných údajov.

  • PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV, čo znamená, že subjekt údajov môže požiadať spoločnosť o opravu alebo doplnenie osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

  • PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, čo znamená, že Spoločnosť musí vymazať osobné údaje Subjektu údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, ak Subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod na spracovanie, ak Subjekt údajov namieta proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie alebo ak spracovanie alebo vymazanie vyžaduje zákon.

  • PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV znamená, že ak Dotknutá osoba podá žiadosť, ktorá vyvoláva sporné otázky týkajúce sa spracúvania jej Osobných údajov (napr. sporná presnosť, sporný účel alebo dôvod spracúvania), Spoločnosť môže Osobné údaje iba uložiť a ďalšie spracúvanie je podmienené výslovným súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  • PRÁVO NA PRENOS ÚDAJOV znamená, že dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla Spoločnosti so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ak je to technicky možné, má právo na to, aby Spoločnosť tieto údaje preniesla inému prevádzkovateľovi.

  • PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov znamená, že dotknutá osoba môže podať Spoločnosti písomnú alebo elektronickú námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov. Po vznesení námietky nesmie spoločnosť ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby.

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo konkrétne práva, kontaktujte nás na adrese info@lifem.sk alebo písomne v sídle spoločnosti.

v Bratislava 10. mája 2020