skladovanie vzoriek

IsoTherm-System Starter Set, o objemu 1,5/2,0 ml

obsahuje IsoSafe, IsoRack, 0 °C IsoPack a -21 °

3880001018

IsoTherm-System Starter Set, o objemu  1,5/2,0 ml
179,00 €