cryo samples

Kryostat Dakewe CT520, 2 kompresory, UV, nano AG povrch

velký pracovní prostor, poloautomatický mikrotom

CT520

Kryostat Dakewe CT520, 2 kompresory, UV, nano AG povrch

Tissue-Tek® O.C.T. Compound

Embedding medium for the frozen tissue specimen

4583

Tissue-Tek® O.C.T. Compound
16,00 €

Cryomold® Biopsy

Plastic Base Mold for the frozen block

4565

Cryomold® Biopsy
25,00 €

Cryomold® Intermediate

4566

Cryomold® Intermediate
29,00 €

Cryomold® Standard

4557

Cryomold® Standard
25,00 €