Kategórie

Výrobcovia

Odber noviniek

Reklamáciou sa rozumie

  • tovar dodaný spoločnosťou Life M s.r.o. (dodanie odlišného tovaru či odlišného množstva tovaru, než ktoré si zákazník objednal, dodanie chybného tovaru, dodanie tovaru v neskoršom termíne)
     

Ak vznikne dôvod na reklamáciu na produkty služby alebo služby dodané spoločnosťou Life M s.r.o., je nevyhnutné, aby si kupujúci uplatnil reklamáciu vždy písomne, formou reklamačného protokolu, na niektorú z nasledujúcich adries:

  • Life M s.r.o., Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany u Prahy
  • elektronicky e-mailom na adresu info@lifem.sk

 

Termíny uplatnenia reklamácie

  • tovar dodaný spoločnosťou Life M s.r.o. - podľa záručných podmienok výrobcu, maximálne 2 roky od prodaja, spotrebný materiál do 3 pracovných dní po obdŕžaní (chybne dodaný alebo inak nevyhovujúci tovar)


Pri uplatnení reklamácie tovaru musí zákazník predložiť doklad o kúpe (tz. FA nebo DL).

Lehota pre vybavenie reklamácie sa stanovuje na 30 kalendárnych dní. Lehota začína plynúť dňom prijatia reklamácie. V prípade, že sa reklamácia nedá z vážneho dôvodu vybaviť v uvedenej lehote, bude zákazník o tejto skutočnosti písomne informovaný riaditeľom spoločnosti alebo povereným pracovníkom.

Sťažnosti
Možné sťažnosti, námietky a odporúčania vzťahujúce sa k činnosti spoločnosti Life M s.r.o., môžu podávať zákazníci ako reklamácie. Oprávnenie k prijatie sťažností zákazníkov majú všetci pracovníci spoločnosti, ktorí sú povinní ich následne predať osobám zodpovedným za ich riešenie. Sťažnosti vybavuje príslušný vedúci pracovník, prípadne riaditeľ. Lehota pre vybavenie sťažnosti sa stanovuje na 30 kalendárnych dní. Lehota začína plynúť dňom prijatia sťažnosti. V prípade, že sa sťažnosť nedá z vážneho dôvodu vybaviť v uvedenej lehote, bude zákazník o tejto skutočnosti písomne informovaný riaditeľom spoločnosti alebo povereným pracovníkom.

Neuznanie reklamácie
Ak bude reklamácia výrobcom zamietnutá, tz. nebude uznaná, klient sa môže obrátiť priamo na výrobcu alebo riešiť reklamáciu právnou cestou.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, ako aj ďalších obecne záväzných právnych predpisov.


Tento web je součástí skupiny MEDESA
Vybavení klinických laboratoří
www.medesa.cz
Zdravotnické pomůcky
www.medesacare.cz
Testování sportovců
www.sport-test.cz
Produkty VERMEIREN
www.vermeiren.cz
Produkty pro vědu a výzkum
www.lifem.cz